«حورا» جایزه نتپک جشنواره «آل لایتز» را دریافت کرد