احیای مجدد طرح شهید رجائی کمیته امداد/ تشرف سالانه 70هزار زائر به مشهد از سوی کمیته امداد