ادارات استان خوزستان تعطیل شدند/ اطلاعیه ستاد مدیریت بحران خطاب به فرمانداران