سالمندان تحت پوشش کمیته امداد به عتبات عالیات اعزام می شوند