نخستین بازارچه دائمی صنایع دستی در پایتخت افتتاح شد