ماجرای شهید شوشتری و پیرمرد ژولیده/ من بودم چنین کاری نمی کردم