ارائه خدمات کمیته امداد به یک ونیم میلیون سالمند / خراسان رضوی و سیستان در صدر پیرترین استانها