تئاتر برادوی برای حمایت از هیلاری کلینتون برمی‌خیزد