ترامپ بازهم جنجال افرید؛ حمله به ملکه زیبایی سابق / تو تنفر برانگیزی!