آمادگی عضلانی کودکان از احتمال سندروم متابولیک در بزرگسالی می‌کاهد