نظارت دقیق بر شهرداری نیازمند «اطلاعات» است/ از افکار عمومی مدد گرفته ایم