بازگشایی مرز سومار منوط به تامین امنیت زائران اربعین حسینی است