طب سنتی درمان می‌کند اما به شرط‌ها و شروط‌ها / غیرپزشکان «طب سنتی» بکار گرفته شدند