«جشن قلک‌های کوچک و آرزوهای بزرگ» در حمایت از کودکان محک