دانشجویان علاوه بر علم‌آموزی باید شخصیت علمی داشته باشند