سینمای غیر ایدئولوژیک دروغ محض است/ هنر ارزشی و غیرارزشی نداریم یعنی چه؟