چانگان بنی در سایپا، خودرویی ارزان با گیربکس اتوماتیک