آخرین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار شد