منصورکیایی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران منصوب شد