همدستی مارادونا - ریکلمه و خداداد برای تلخ‌کام کردن قرمزها!