برگزاری مراسم هواپیمای نظم و دوستی که در محل فرودگاه مهرآباد تهران