فوری/ خروج هواپیمای آنتونوف از باند فرودگاه زاهدان