نیازهای جامعه سالمندی تنها به معابر و امکانات سخت افزاری خلاصه و محدود نمی شود