سند سالمندان در چهارگروه تنظیم شد/ افزایش توزیع سمعک بین ناشنوایان