تحصیل بیش از 700 هزار دانش آموز در مدارس هیأت امنایی