63 درصد از رتبه های اول امتحانات نهایی مربوط به مدارس غیردولتی است