پیام سیدحسن نصرالله به جشنواره مقاومت/ حضور بیشتر اصحاب هنر در مقاومت ضروری است