بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر میرزاده