راه اندازی مرکز قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی/کاربردی سازی علوم قرآنی و معارف اسلامی