ایجاد فرصت تحصیل مهم ترین رسالت مدارس آموزش از راه دور است