راه های گسترش همکاری های علمی و فناوری ایران و استرالیا بررسی شد