برگزاری هم اندیشی اصلاح جزئی فرایندهای آموزشی ناظر بر تربیت اجتماعی در دانشگاه الزهرا(س)