عزاداران حسینی از اعمالی که موجب وهن این مراسم می‌شود، اجتناب کنند