هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت/ کودکان و سالمندان از خانه بیرون نروند