برخی متخصصان سونوگرافی را به منظور کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند