هزینه های سنگین سونوگرافی های غیرضروری بر دوش مردم