بازگشت 46 هکتار از سواحل گمیشان پس از 35 سال به منابع طبیعی