خنثی کردن تحرک افراد سودجو در حوزه امنیت اخلاقی/ بی لیاقتی مسئولان برخی کشورهای همسایه در کنترل مرزها