حمایت دولتی‌ها از سینمای مقاومت یک شوخی بیشتر نیست!