پلیس می‌تواند با مداخله به موقع سبب کاهش وقوع جرم در جامعه شود