تسریع مرمت یادمان های تاریخی نیازمند مشارکت بخش خصوصی است