برگزاری اردوی فرهنگی آموزشی کارکنان بسیجی دادگستری گلستان