دیدار مردمی رئیس كل دادگستری مازندران در نوشهر برگزار شد