حال مدرسه خوب نیست/ از ماراتن نفس‌گیر نمره تا برنامه نخ نمای تربیتی