پرویز پرستویی و مریلازارعی بهترین بازیگران جشنواره مقاومت شدند