امام خمینی به کدام کاندیداها توصیه به حضور یا عدم حضور در انتخابات کردند؟