پیشنهاد عجیب و مشکوک باشگاه انگلیسی برای چند مربی ایرانی