مشهد اردهال باید به یکی از قطب‌‌های فرهنگی تبدیل شود