ثبت اطلاعات آماری ۴۰ هزار نفر در سامانه اینترنتی سرشماری