آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و تصمیمات احساسی قابل حل نیست